เรามีความภูมิใจเสนอ การสื่อสาร อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ หรือ Mobile Internet........
                         
__________________________________________________________

                                           Mobile Internet ทำงานอย่างไร...? และใครกำลังเป็นผู้ที่ทำให้เกิดขึ้น...?
                                           ============================================================

               Mobile Internet เป็นบริการที่กำลังผลักดันตลาดสำหรับ Mobile Internet,ที่ไม่ใช่เป็นเพียงเทคโนโลยี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะ
 อยู่บนพื้นฐานที่ล้อมรอบด้วยการเคลื่อนที่. ตำแหน่งที่อยู่ ความเป็นส่วนตัว การทำธุรกรรม และเป็นบริการพื้นฐาน " การติดต่อสื่อสาร
 ระหว่างบุคคล " เหมือนกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่สาม  จะเพิ่มความสามารถในการใช้งาน และบริการทั้งหลายเหล่านี้  ericsson  กำลัง
 ทำงานท่ามกลางภาคอุตสาหกรรมหลายๆ ส่วนเพื่อพัฒนาบริการ  Mobile internet  และการใช้งานสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
 ทั่วโลก

  Mobile Internet ทำงานอย่างไร?
 
============================

                   
เพื่อเข้าใจถึงการทำงานของ Mobile internet ว่าทำงานอย่างไร มันมีค่าอย่างยิ่งที่จะหล่อหลอมว่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อน
 ที่ในปัจจุบัน และ  Internet  ทำงานอย่างไร ในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  สัญญาณจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  จะเดินทางโดยคลื่น
 วิทยุไปยังจุดที่ใกล้สถานีฐานของ  RBS  ที่รองรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เราเรียกว่า cell  โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทำให้มี cell  ขนาด
 จำนวนมาก  เหล่านี้นั้น จะอยู่ในรูปของคลื่นวิทยุที่ครอบคลุมที่กระจายซ้อนทับกันในรอยต่อระหว่าง cell  ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งาน
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถรับสัญญาณที่ให้ก็ได้ที่พวกเขาใช้งานข้าม cell ในโครงข่ายของพวกเขา สถานีฐาน RBSs ได้ถูกเชื่อมต่ออยู่
 บนโครงข่ายของการเชื่อมต่อแบบอยู่กับที่หรือการเชื่อมต่อแบบมีสาย จะเป็นเส้นเส้นทางของผู้ใช้งานแต่ละคนเรียกโทรศัพท์ไปยัง
 บุคคลที่เขากำลังเรียกอยู่ ใครก็ตามอาจจะเป็นผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือผู้ใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน

                   โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนมากที่ทำการเรียกในทุกวันนี้   เป็นการสนทนาธรรมดาที่เป็นเสียง  อย่างไรก็ตามมีการเจริญเติบ
 โตที่รวดเร็วมาก จำนวนของข้อความและข้อมูลที่กำลังเรียกอยู่ทำการเรียกมาจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่  การเชื่อมต่อกับอินเตอร์
 เน็ตประเภทที่เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายพื้นฐาน หรือผ่านคู่สายโทรศัพท์ธรรมดา  ผู้ที่เรียกอินเตอร์เน็ตส่วนมากเป็นการเรียกข้อมูล สิ่ง
 ที่สำคัญอันดับแรก  เป็นหลักการพื้นฐานที่เหมือนกับการทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์ธรรมดา เมื่อมีการเชื่อมต่อเรียกโทรศัพท์ของผู้ใช้
 งาน จะกำหนดเส้นทางไปสู่ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น ( local telephone-exchange )  ซึ่งการจดจำการส่งสัญญาณข้อมูลอินเตอร์เน็ตจะ
 กำหนดเส้นทางไปยัง Server  ของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ( Inter Service Provider;ISP ) ซึ่งจะเปลี่ยนเส้นทางในการเรียกอินเตอร์
 เน็ตไปยัง Server อื่นๆ ที่บรรจุข้อมูลที่ร้องของตำแหน่ง Website บนโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน

                 Mobile internet ได้นำเทคโนโลยีสองอย่างรวมเข้าด้วยกันโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( Mobile telephony ) อินเตอร์เน็ต ( internet )
 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกบริการเข้าถึงได้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะที่กำลังเคลื่อนที่ได้  เทคนิคนั้นสามารถเลือกเครื่องโทรศัพท์
 เคลื่อนที่ให้เข้าถึงบริการต่างๆ ที่เป็นบริการ wap ( wireless application protocol )  มันเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างบล็อกใน mobile inter-
 net wap ทำงานโดยการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่เดิม  ไปสู่สภาพแวดล้อมของการเคลื่อนที่  และวิวัฒนาการของ mobile
 internet ได้เริ่มต้นเป็นครั้งแรก
ด้วยการแนะนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 เราจะเห็นช่องทางของสาระสำคัญที่เต็ม
 ไปด้วยบริการ mobile internet การเลือกเทคโนโลยีใหม่นี้ได้กล่าวถึงในหนังสือที่ชื่อว่า " welcome to
 the third genertion. what's story

 ใครกำลังเสนอบริการ mobile internet
 ================================

               ปัจจุบันนี้ทั้งบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสัม-
 พันธ์อย่างง่ายๆ และมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ให้บริการโครงข่าย ( network opera-
 tor )  หรือผู้ให้บริการ ( service provider ) และผู้ใช้งานโดยปกติถือว่าเป็นเรื่องง่ายในการ
 จัดเตรียมการเข้าถึง  การเชื่อมต่อ และโทรศัพท์เคลื่อนที่  ในอีกนัยหนึ่งผู้จัดเตรียมการให้
 บริการ mobile internet ต้องการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้เล่นรายอื่นๆหลายรายแต่ละรายก็ให้ความ
 สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายด้านว่าอะไรที่มีความสลับซับซ้อนมาก และมีความยุ่งยาก value chain 
 เราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่าเป็น value web 

               ซึ่งผู้ใช้งาน เราจะมีการโต้ตอบ กันหลายๆ ราย ของผู้เล่นที่มีบทบาทเหล่านี้  ที่ได้รับบริการที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น การ
 เข้าถึงและการเชื่อมต่อ อาจจะถูกจัดเตรียมโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือผู้ให้บริการ mobile internet เครื่องโทรศัพท์เคลื่อน
 ที่ที่ได้รับจากร้านค้า high - street และเนื้อหาสาระ และการใช้งานที่ ส่งผ่าน portals  และเจ้าของ web site โดยผู้ให้บริการหรือผู้เล่น
 อิสระ ( independent player ) นอกจากนี้ผู้ใช้งานในองค์กร อาจจะพัฒนารูปแบบของ mobile internet สำหรับการติดต่อสื่อสารภายใน
 และเนื้อหาสาระที่เป็นอินทราเน็ตและใช้สำหรับติดต่อพันธมิตรทางการค้าซัพลายเออร์

 ผู้ให้บริการที่เข้าถึง mobile internet
 ==============================

 ผู้ให้บริการการเข้าถึงที่เป็นเจ้าของ gateway ไปยัง mobile internet โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการ
 อินเตอร์เน็ต ( isp ) มีความเท่าเทียมกันที่จะใช้ประโยชน์ในบทความนี้

 ผู้ให้บริการเนื้อหาสาระโทรศัพท์เคลื่อนที่
 
=================================

 บทความนี้สามารถเปลี่ยนแปลงจากตลาดในความเป็นจริงในกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ เพื่อกำลังจัดเตรียมช่องทางการเปลี่ยนแปลงที่
 สมบูรณ์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่เดิม นี่ควรจะเปลี่ยนแปลงจากการจัดเตรียมการดูแลลูกค้าแบบ on-line และสนับสนุนหรือช่องทาง
 การกระจายความเป็นไปได้ที่เสมือนว่าไม่มีขอบเขตสิ้นสุด  พวกเขารวบรวมการเสนอบริการ  ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น บริการรายงาน
 สภาพอากาศหรือข่าวสาร   บริการเกมส์  และบริการการใช้งาน  ข้อมูลข่าวสารบันเทิง  และบริการด้านการเงิน  และการธนาคาร ข้อ
 กำหนดของเนื้อหาสาระเหมือนกับรวบรวมองค์ประกอบของการโฆษณาที่สำคัญผู้ให้บริการเนื้อหาสาระอินเตอร์เน็ตรายเดิม และภาค
 ธุรกิจกับความเข็มแข็งของเนื้อหาสาระ  หรือสินค้าพวกเขากำลังพัฒนาบริการของพวกเขาเรียบร้อยแล้ว  ไว้สำหรับรองรับ mobile 
 internet

 ผู้ดูแลการชำระเงินและการทำธุระกรรม
 ================================

 บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลการชำระเงิน และการทำธุระกรรมเพื่อเป็นการจัดเตรียมบริการ การชำระเงินที่ปลอดภัยสำหรับการทำธุระ
 กรรมทางการค้าที่ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้เล่นที่เข็มแข็งในสนามแข่งขันนี้ เหมือนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  การธนาคาร
 บริษัทบัตรเครดิตด้วยการจัดตั้งงานประจำสำหรับธุระกรรมด้านความปลอดภัยทางการเงิน

 Enterprise mobile internet/extranet
==================================

 สำหรับกิจการหรือองค์กร mobile internet เสนอโอกาสที่จะสร้างความใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์ และลูกค้า และการปรับปรุงประสิทธิ
 ภาพ  และการลดค่าใช้จ่ายภายใน สำหรับขั้นตอนภายใน  และช่องทางของข้อมูลข่าวสารกิจการบางกิจการมีความกระตือรือร้น
 ในบริเวณนี้และมันดูเหมือนว่า   โอกาสสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผู้ให้บริการ
 อินเตอร์เน็ต   ใครก็ตามที่สามารถเสนอบริการ Outsourcing   สำหรับบริการลูกค้าที่
 เป็นองค์กรใครกตาม ที่ปรารถนาจะมีอินทราเน็ต หรือ extranet sites เดิมทีตลาด
 โทรคมนาคมมีการรวมตัวในแนวตั้งกับการใช้งานและบริการ  ที่มีความใกล้
 ชิดที่เชื่อมโยงการส่งถ่ายไปสู่ช่องทางการส่งมอบเมื่อใดก็ตามที่ระบบ GSM 
 หรือโครงข่ายโทรศัพท์ Fixed circuit switched  network ผลลัพธ์ที่ได้จาก
 ภาคแนวตั้งของตลาด แหล่งเงินทุนของบริษัทและ Value chain ที่มีความ
 สำคัญรองลงมา อินเตอร์เน็ต  มีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก  ซึ่งแยกมา
 จากการแยกตัวของธุรกิจแบบแนวตั้ง   ได้รับการผลักดันจากบนการพื้น
 ฐานขององค์กร  และเนื้อหาสาระที่เตรียมไปสู่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตช่าง
 โชคไม่ดีสำหรับผู้ใช้งานทีบริการอินเตอร์เน็ตไม่ได้มีรูปแบบในการจัดการ
 หรือมาตรฐาน  การทำให้เข้าถึงได้ทั่วโลก  ซึ่งเป็นกลุ่มบริการพื้นฐานของอิน-
 เตอร์เน็ตจึงเป็นการยากที่จะได้รับ บางครั้งก็มีลักษณะที่ขัดแย้งกันผลกระทบของ 
 mobile internet และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่3 กำลังพิสูจน์สถานการณ์นี้โดยการลดการ
 ใช้งานลงจากโครงสสร้างพื้นฐานและกำลังกดดันในการเปิดมาตรฐานที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
 การทำธุรกิจในแนวตั้งแบบดั้งเดิมและส่วนของเทคโนโลยีกำลังเอียงลง  ดังนั้น Value  chain  เป็นส่วนที่อยู่ในแนวนอน
 ที่ไหนเป็นการใช้งานแบบเสมือน  หรือบริการสามารถถูกจัดเตรียมบนเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐานใด ๆ  ธุรกิจ mobile internet 
 จะถูกผลักดันจากผู้ให้บริการ   ก้าวไปสู่กิจการ  หรือผู้ให้บริการเนื้อหาสาระตลาดที่อยู่ในแนวนอนนี้  ผู้ใช้งานเครื่องโทรศัพท์ที่ไหน
  โครงสร้างพื้นฐานและการใช้งานที่ไม่ใกล้ชิด, ลูกค้าใหม่, สถาปัตยกรรมของ Server  ที่กำลังปรากฏขึ้นนั้นต้องการความร่วมมืออย่าง
 ใกล้ชิดระหว่างผู้ใช้งานเครื่องโทรศัพท์และชั้นของโครงข่ายที่มีความหลากหลาย การใช้งานของผู้ใช้งานจะประกอบด้วยลูกค้าที่อยู่ใน
 ส่วนของ Terminal และ Server ที่อยู่ในส่วนของโครงข่าย, การติดต่อสื่อสารอยู่บนการเชื่อมต่อแบบเปิด เปิดเพื่อจำลองการพัฒนาของ
 เขาและการใช้งานไปสู่โครงข่ายนั้นเป็นการใช้งานอิสระ ............

 จุดเด่นนี้...เป็นความสำคัญที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการเข้าถึงความสามารถในการใช้งานแบบ end-to-end และเป็นการ
 รวบรวมประสบการณ์จากอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ผ่านไปสู่การใช้งาน และระดับของการบริการ ผ่านไปสู่โครงข่ายหลัก และนี่เป็นบท
 บาทในข้อกำหนดของการใช้งานแบบ end-to-end  ที่แน่นอนที่ Ericsson กำลังดำเนินการอยู่

 Mobile Internet จะสร้างบทบาทใหม่จำนวนมากและดึงดูดผู้เล่นใหม่จำนวนมาก
===================================================================

 
บทบาทของ Ericsson เพื่อ จัดเตรียมบริการและ Platfrom ในการใช้งาน ด้วยการรวบรวมประสบการณ์เพื่อเลือกผู้เล่นเหล่านี้ทั้งหมด
 ให้มีส่วนร่วม และประสบความสำเร็จบริษัทกำลังเน้นในการบุกเบิกครั้งสำคัญในการใช้งาน Mobile Internet ประกอบด้วยอุปกรณ์ใน
 โครงข่ายอูปกรณ์นั้นที่ต้องการความสามารถอย่างดีเยี่ยมในสถานที่ทำงานเคลื่อนที่,การระบุตำแหน่งการทำธุรกรรม ( e-commerce ) 
 การแสดงความเป็นส่วนตัว,การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบ ( รวมการให้บริการทางเสียง )
 และการฝากข้อความบนโครงข่าย IP