เราขอเสนอเทคโนโลยี DSL ( Digital Subscriber Line ) ลองอ่านดูสิครับ....น่าสนใจมากน่ะครับ.
       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    รายงานของศูนย์วิจัยจากฮ่องกงพบว่าภูมิภาคเอเซียเป็นผู้นำใน
ด้านสื่อสัญญาณความเร็วสูง  หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า  DSL ( Digital -
Subsriber Line )  ซึ่งมีการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 44  ของการใช้งาน
ทั่วโลก   มีผู้ใช้งานจนถึงปี  2001  เป็นจำนวน 7.5  ล้านคน ซึ่งการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21  นี้นับได้ว่าการส่งผ่านข้อมูล
ด้วยความเร็วสูง     บนเครือข่ายบรอดแบนด์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
และเมื่อเร็วๆ  นี้   วงการสื่อสารความเร็วสูง หรือบรอดแบนด์ได้รับ
การสนับสนุน  จากภาครัฐและหน่วยงานควบคุมมาตรฐาน ( Regu-
lator ) ในการคิดค้นเทคโนโลยี  สำหรับรองรับการสื่อสารความเร็ว
สูง   บนเครื่อข่ายบรอดแบนด์   เพื่อสนองตอบความต้องการส่งผ่าน
ข้อมูลที่รวดเร็ว   ทันต่อเหตุการณ์เศรษฐกิจ   และความเป็นไปใน
ปัจจุบัน

    ด้วยเทคโนโลยี   ADSL  ช่วยให้การสื่อสารบนคู่สายโทรศัพท์ซึ่ง
เป็นสายทองแดงได้เร็วยิ่งขึ้น ด้วยการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วต่างกัน
โดยสามารถรับข้อมูลได้สูงสุด    8  Mbps และส่งข้อมูลที่ความเร็วสูง
ถึง   1 Mbps  คุณลักษณะเด่นของเทคโนโลยี  ADSL   คือ  สามารถ
ส่งผ่านสัญญาณได้ทั้งข้อมูล  และเสียงไปพร้อมกัน   โดยใช้อุปกรณ์
Splitter         หรืออุปกรณ์กรองสัญญาณความถี่สูงออกจากความถี่ต่ำ
อุปกรณ์  Splitter  นี้จะติดตั้งในศูนย์ควบคุมส่วนกลาง   และชุมสาย
ย่อยของผู้ใช้บริการ    ทำให้สามารถส่งผ่านสัญญาณข้อมูลและเสียง
ไปพร้อมกันบนคู่สายทองแดงด้วยความถี่ที่ต่างกัน   แล้วจึงไปแยก


สัญญาณออกจากกันที่ปลายทาง     การแยกสัญญาณเสียงและข้อมูล
ที่ชุมสายนั้น     จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์   Splitter    ที่แผงกระจาย
สัญญาณ ( MDF ) ซึ่งบริษัท  Krone  ได้พัฒนา รุ่น  Lsa-direct  เพื่อ
ช่วยให้ผู้ใช้บริการการสื่อสาร      ลดขั้นตอนและเวลาในการติดตั้ง
อุปกรณ์ด้วยการ    ผสาน  3  ระบบเข้าไว้ด้วยกัน   เป็นโซลูชั่นการ
เชื่อมต่อระบบด้วย  ADSL Splitter  พร้อมการบำรุงรักษาระบบด้วย
เทคโนโลยีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน Lsa direct ADSL Splitter
เป็นอุปกรณ์สำหรับเครือข่าย   8   คู่สาย  โดยมีคุณสมบัติตามมาตร-
ฐาน ETSI TR 101 728 และ ITU G.992.1

    ส่วนที่ชุมสายของผู้ให้บริการ  จะมีอุปกรณ์รวมสัญญาณที่เรียกว่า
DSLAM ( DSL  Access Multiplexer ) ซึ่งต้องติดตั้ง Splitter ที่ขั้วต่อ
แบบ  D-sub  เข้าไปที่  MDF  และอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดในแผง
กระจายสายที่มีอยู่เดิม   ซึ่งโซลูชั่น   Krone  direct  splitter  เหมาะ
สำหรับใช้ติดตั้งที่  MDF ในชุมสายโทรศัพท์หรือชุมสายที่ออกแบบ
เฉพาะด้วยเทคโนโลยี  LSA - PLUS   และแอพพลิเคชั่นภายนอก
อาคาร เช่น ตู้รวมสายโทรศัพท์นอกจากนี้ ด้วยเทคนิค LSA-PLUS
เทคโนโลยีการติดตั้งแบบ   45  องศา  อันเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของ
Krone นี้สามารถรองรับเทคโนโลยี   VDSL  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใน
อนาคตบนคู่สายทองแดงได้เช่นกัน......
     สนใจ...ติดต่อสั่งซื้อได้น่ะครับ เรามีให้บริการทุกอย่างที่คุณต้องการ.....

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                                          LSA-PLUS DIRECT
                                             เราขอเสนอเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการที่เชื่อมต่อ Network DSL

                            ====================================================================

  อุปกรณ์สำหรับ 8 Subscriber circuit
  แยกสัญญาณข้อมูลซึ่งมีความถี่สูงออกจากสัญญาณเสียงซึ่งอยู่ในย่านความถี่ต่ำ
  ผนวกกับวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
  ติดตั้งด้วยระบบ LSA PROFIL 
  ขนาดกระทัดรัด
  มีขั้วต่อสำหรับ Test access เป็นออพชั่นให้เลือก
  ออกแบบให้ใช้ได้กับแอพพลิเคชั่นสำหรับ Collcation

( จุดเด่น ) ===========================================================

  ช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการติดตั้งบนแผงกระจายสัญญาณ ( Distribution Frame )
  รองรับมาตรฐาน ETSI TR 101 728 และ ITU G.992.1
  ขั้วต่อสัญญาณแบบ D-Sub ใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์รวมสัญญาณ ( DSLAM ) ได้โดยตรง
  สามารถติดตั้งที่ชุมสายและผู้ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยระบบ LSA-PLUS Quick-connection
  เสริมระบบรักษาความปลอดภัย โดยรวมเอาเทคโนโลยีป้องกันแรงไฟฟ้าเกินเข้าไว้ด้วยกัน
  ปรับใช้ให้เหมาะสมกับวงจรสำหรับผู้ใช้งาน ( Shield Subcriber Circuit )
  ติดตั้งเข้ากับ LSA PROFIL mounting system ได้

 
LSA-PLUS DIRECT ADSL 8-Pair Splitter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        เป็นอุปกรณ์ช่วยแยกสัญญาณข้อมูล(ADSL) ย่านความถี่สูงออกจากช่วงความถี่โทรศัพท์ ( pots ) ซึ่ง
เป็นสัญญาณความถี่ต่ำโดยส่งผ่านคู่สายทองแดงธรรมดา    จึงทำให้สามารถใช้งานโทรศัพท์พร้อมกับใช้
งานอินเตอร์เน็ตไปพร้อมกันได้ เพียงต่ออุปกรณ์  Splitter เข้ากับแผงกระจายสัญญาณ การติดตั้งก็เสร็จ
สิ้น      ซึ่งช่วยลดเวลาในการติดตั้งและเดินสายไปได้มาก     นอกจากจะมีคุณสมบัติตามมาตรฐานสากล
กำหนดแล้ว โครนยังออกแบบให้ตอบสนองความต้องการ   การใช้งานบนแผงกระจายสัญญาณโดยเพิ่ม
วงจรป้องกันแรงดันไฟ้ฟ้าเกินเข้าเข้าไปในอุปกรณ์  Splitter แต่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์  Splitter  แบบ
ไม่มีระบบป้องกันไปติดตั้งที่โครงข่ายของระบบก็ได้ ซึ่งจุดเชื่อมต่อเพิ่มเติมนี้  เหมาะสำหรับระบบการสับ
เปลี่ยนการเชื่อมต่อหรือใช้ในการทดสอบระบบการติดตั้ง ( Installation )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         อุปกรณ์ Splitter สามารถติดตั้งที่แผงกระจายสัญญาณหลัก (MDF) ในชุมสายหรือที่ตู้ชุมสายย่อยก็ได้ โดยต่อเข้ากับ profil rod ซึ่งจะกินพื้นที่สูง 95 มม.
ส่วนการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครื่อข่ายของผู้ใช้งาน  และระบบชุมสายโทรศัพท์ทำได้ง่าย  โดยต่อคู่สายเข้าไปด้วยอุปกรณ์เข้าสาย  LSA-PLUS  ( เทคโนโลยี
การเชื่อมต่อแบบทำมุม 45 องศา ) หากต้องการติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์รวมสัญญาณ  DSLAM ก็จะมีขั้วต่อแบบ  D-Sub25  ขา ซึ่งสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้
ถึง 8 คู่สาย

เพิ่มสมรรถนะความเร็วของเครื่อข่ายด้วย LSA-PLUS Direct ADSL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ชุดอุปกรณ์ ADSL พร้อมระบบป้องกัน ช่วยให้เครือข่ายขับเคลื่อนไปด้วยความเร็วที่คาดไม่ถึง  สามารถเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง
จากชุมสายโทรศัพท์ด้วยอุปกรณ์  LSA- PLUS Direct  ซึ่งเป็นอุปกรณ์แยกสัญญาณ  ( Splitter )   ที่จะช่วยให้การเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี  xDSL  ของผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตหรือโทรศัพท์สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมไว้ติดตั้งใน Collocation และชุมสายโทรศัพท์

         อีกทั้งการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ด้วยการเชื่อมต่อระบบ LSA Profil mounting  จะช่วยให้การเชื่อมต่อสัญญาณเทคโนโลยี xDSL เข้าสู่ชุมสายของ
ผู้ให้บริการได้ทันทีเมื่อติอตั้งเสร็จ  LSA-PLUS Direct  สามารถใช้ได้กับคู่สายทองแดงระบบ analog  และ digital  ตลอดจนบริการ อินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง ซึ่ง Splitter จะทำหน้าที่แยกสัญญาณโทรศัพท์ ( pots ) และ ISDN ซึ่งเป็นสัญญาณเสียงคลื่นความถี่ต่ำออกจากกัน  นอกจากนี้ระบบ LSA-PLUS Quick-
connection จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ติดตั้งได้เร็วยิ่งขึ้น


ภาพตัวอย่างการเชื่อมต่อภายในชุมสาย

               สนใจติดต่อเราได้น่ะครับ ...
                               เรายินดีให้บริการ....


  ............................................................