เมื่อเราพูดถึง CRM หรือ Customer Relatoinship Management เป็นคำที่พวกเราซึ่งอยู่ในแวดวงการค้า ธุรกิจการค้า
การตลาด ได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อยๆ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าทุกคนหันมาสนใจในการให้บริการลูกค้า ให้ดีกว่า
เดิม CRM คือ อะไร?  มีคำถามมากมาย...สำคัญกับธุรกิจอย่างไร? เรามาหาคำตอบกัน..ครับ..


              อย่างที่บอกว่า CRM  หรือแปลเป็นไทย ก็คือ การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์  ที่เราบอกว่าการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
เพราะในการตลาดของศตวรรษที่ 21 นี้  เป็นการตลาดที่ต้องเปลี่ยนรูปโฉมไปอย่างสิ้นเชิง   โดยเราจะนำเอา  การตลาดแบบเดิมๆ
มาใช้อีกต่อไปไม่ได้  เพราะประเทศไทยและทั่วโลก  กำลังก้าวเข้าสู่โลกาภิวัฒน์  และกำลังมุ่งเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิตอล   หรือการ
ตลาดที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสื่อกลาง  โลกทุกวันนี้เริ่มเข้าสู่ยุคไร้พรหมแดน  บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง เริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อ
เป้าหมายในการลดต้นทุน   ทางการค้าทุกชนิดด้วยการ    ยุบบริษัทลง    และหันไปตั้งบริษัทในภูมิภาคแทน    เช่นในขณะนี้เราจะ
สังเกตุเห็นบริษัท  จอห์นสัน  แอนด์  จอนห์นสัน  เป็นตัวอย่าง  เพราะไม่มีกรรมการผู้จัดการ ในทุกประเทศแล้ว เพราะตำแหน่งนี้
จะใช้จอนห์นสัน แอนด์ จอนห์นสัน อาเซี่ยน แทนที่ดูแลในกลุ่มประเทศนี้เป็นหนึ่งเดียว  โดยมีกรรมการผู้จัดการดูแลอยู่ที่สิงโปร์
ที่เดียว  ดูแลทุกประเทศร่วมกัน   แต่ละประเทศ  จึงประหยัดในการจ้างกรรมการผู้จัดการ  ไปประเทศละหนึ่งคน  หรืออีกนัยก็คือ
การทำงานทั้งหมดจะไปรวมศูนย์กันที่สิงคโปร์ เพราะในประเทศอาเซียน  เรามีการตกลงทางการค้ากัน  ในเรื่องอาฟต้า สินค้าที่ส่ง
จากประเทศไทย   ไปยังประเทศในเครือไม่ต้องเสียภาษี  เมื่อเป็นเช่นนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอะไร   ประเทศ
ไทยก็จะผลิตสินค้าประเภทนั้น  และจะมีการจัดส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าชนิดนั้นน้อยลง ความจำ
เป็นในการติดต่อกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  เพื่อการให้บริการลูกค้า  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ดี และสูง
ที่สุด โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพง และเป็นสินค้าไฮเทค ลูกค้าจะมีความต้องการสูงขึ้น อีกประการเราต้องมีการยอมรับว่า ผู้บริโภค
ในปัจจุบัน  มีความแตกต่างจากผู้บริโภคในอดีตโดยสิ้นเชิง   ผู้บริโภคในปัจจุบัน   มีระดับการศึกษาสูงกว่าในอดีต   โดยเฉลี่ยแล้ว
ประชาชนจะจบการศึกษาระดับประถม   มัธยม  ทั้งคนที่จบปริญญาตรี  และโทก็เกิดขึ้นมากมาย  ก่อนหน้านี้จบการศึกษาสายอาชีพ
ก็สามารถหางานทำได้ง่าย แต่ปัจจุบันปริญญาโทยังหางานทำได้ยาก องค์กรในปัจจุบันต่างมุ่งหวังในการคนที่มีความรู้ ความสามารถ
เข้าทำงานด้วยกันทั้งสิ้น  เมื่อมีบุคคลที่มีความรู้    ความสามารถ   เข้ามาเพิ่มในสายธุรกิจมากขึ้น   ความจำเป็นในการใช้สินค้าและ
บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมมีมากขึ้น เมือความต้องการมีมากขึ้นก็จะผลักดันให้ทุกองค์กรหรือทุกบริษัทมีการให้ความสำคัญและมี
ความต้องการ ในการสนองความต้องการลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น อันเป็นที่มาของแนวความคิดของ CRM หรือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ที่ดี..
              โดยหลักการที่ว่าเราไม่ต้องการขายสินค้า ให้กับลูกค้านั้นเพียงชิ้นเดียวแล้วจบกันไปแต่เราต้องการขายสินค้า ให้กับเขา
ตลอดทั้งชีวิตของเขา   ชายคนหนึ่งมีอายุ 15 ปี และชอบดื่มโค๊ก หรือแป็ปซี่ก็ตาม วันล่ะ 1 กระป๋อง หากเราทำให้เขามีความไม่พอใจ
อย่าคิดว่าความไม่พอใจนั้น  หมายถึงเราจะไม่ได้เงินจากเขาเพียง  10 หรือ 15 บาท เท่านั้น เพราะตลอดอายุของคนนี้ หากเขายังมี
ความชอบในสินค้าอยู่ เราก็ยังสามารถขายสินค้าดังกล่าวให้เขาได้อีก 60  ปี  วันละกระป๋องคูณด้วย 365 วัน เท่ากับเราต้องเสียราย
ได้ไป ถึงเกือบสามแสนบาท ถ้า 100 คน จะเสียเท่าไร? 1000 คนจะต้องเท่าไร?  เราต้องคิดดูให้ดี...

               หลายองค์กรธุรกิจจำมีความพยายาม ในการนำเอา
ระบบ CRM  เข้ามาใช้ แต่แล้วทำไม CRM จึงได้รับการกล่าว
ขวัญ
มาก ในช่วงนี้ด้วย  เพราะรูปแบบชอง  CRM ในปัจจุบัน
ไม่ว่า  เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีทางด้าน

คมนาคมและอินเตอร์เน็ตก่อนหน้านี้ยังไม่มี แต่ปัจจุบันเทค-
โนโลยีเหล่านี้  เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว    ฉะนั้นการนำเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นการบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่นการจำชื่อลูกค้า  และนำเอารายชื่อการติด
ต่อกับลูกค้าของแต่ละแผนกไม่ว่าจะเป็น  แผนกขาย  แผนก
บัญชี  แผนกส่งของทุกแผนกเข้ามารวมไว้ด้วยกันทั้งหมดใน
ระบบคอมพิวเตอร์      จากนั้นก็นำมาประมวลประเมิน   และ
วิเคราะห์ว่า  ลูกค้าคนนี้มีบุคลิกอย่างไร   จากการซื้อสินค้าตัว
นี้ อันจะทำให้เรา   สามารถเชื่อมโยงไปสู่การขายสินค้าใหม่ๆ
ได้ในครั้งต่อๆ ไปทั้งยังเข้าถึงความชอบหรือไม่ชอบได้เฉพาะ
ตัวของลูกค้าได้อีกด้วย

               ทั้งมีการตรวจสอบสินค้า และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้ตลอดเวลา จากข้อมูลของระบบ ด้วยความต้องการให้บริการ
ที่ดี และมีประสิทธิภาพนี้เป็นแรงหนุน  ให้ระบบคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา  เพื่อให้สามารถทำงานสนองความต้องการเหล่านี้ได้มาก
ยิ่งขึ้นซึ่งนำโปรแกรมเหล่านี้มาผนวกเข้ากับการปรับเปลี่ยน องค์กรของไทยให้ทุกคนมีความเข้าใจในระบบ CRM ตั้งแต่ระดับผู้นำ
องค์กรไปจนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน  เมื่อทุกคนมีความเข้าใจในเรื่อง   CRM   อย่างดีแล้ว    เพื่อเป้าหมายในการทำงานให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด หรือลูกค้าต้องการอะไรเราสามารถตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้ทั้งหมด เมือเราสามารถสร้างความพึงพอ
ใจให้ลูกค้าได้ เขาก็จะอยู่กับเราตลอดไป  ตลอดชีวิตในแวดวงการตลาดสมัยใหม่   เราไม่พูดกันถึงความมุ่งหามาเก็ตแชร์หรือเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาดที่ดีที่สุด   เราเรียกว่าเป็นการเพิ่ม  Customer Share   คือต่อไปนี้เราต้องมุ่งหา  Customer Share  ไม่ใช่ Market
Share  ซึ่งสองอย่างนี้  ต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  Market Share   เป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด   ให้กับสินค้าเราในตลาดมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่ Customer Share เราไม่พูดอย่างนั้น  เพราะเป็นการยากกว่า  และต้องใช้เงินจำนวนมากที่จะทำให้คนมาซื้อสินค้าของเรา
เพิ่มมากขึ้นอีกคนหนึ่ง  แต่มันจะง่ายกว่า  และใช้งบประมาณน้อยกว่า ที่จะทำให้คนที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้ว เพิ่มการซื้อสินค้าเราให้
มากขึ้นเรียกว่า Customer Share 
 
                ถ้าคุณทำให้ลูกค้ารายหนึ่งที่เคยใช้สินค้าของเราแค่ 20% ในชีวิตประจำวัน ให้เขาหันมาใช้สินค้าเราให้มากขึ้นเป็น 50%
หรือ  80%  ส่วนอีก  20%  เป็นสินค้าของยี่ห้ออื่น   ก็เท่ากับคุณประสพผลสำเร็จอย่างยิ่งแล้ว  เท่ากับเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
บนฐานลูกค้าใหม่นี่เป็นความคิดที่ดีอย่างยิ่ง และเป็นแนวความคิดใหม่ของนักการตลาดในศตวรรษที่ 21 ที่ควรอย่างยิ่งที่ต้องเรียบ
ดำเนินการ...เรายินดีให้คำปรึกษาว่าระบบ..และออกแบบให้ครับ...
......................................................................................................................